zamówienia realizujemy w ciągu 10 dni roboczych 

konkurs 19-22.11.2021

Regulamin konkursu „ I COAL YOU® - biżuteria I COAL YOU. dla Ciebie i znajomego”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u i na Instagramie (dalej „konkurs”) i fundatorem nagrody jest 92 ideas Katarzyna Depa , ul. Żołnierza Polskiego 7/1 41-902 Bytom NIP:5170339987 (dalej: „organizator”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: kontakt@icoalyou.com.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.11.2021 r. o godz. 20:00 czasu polskiego i trwa do 22.11.20201r., godz. 20:00 czasu polskiego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.11.2021 r. o godz. 20:00 na profilu Facebook i na Instagramie.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 7. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook’a ani Instagrama, przez co serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie Facebook i Instagram organizatora facebook.com/icoalyou i na profilu www.instagram.com/icoalyou (zwanej dalej “stroną organizatora”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. W konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski i posiadająca zarejestrowany profil na Facebook’u i na Instagramie, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
 3. Z konkursu wyłączeni są pracownicy organizatora.
 4. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i Instagram;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i Instagram;
  7. w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook i Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.
 • 3 Zasady konkursu
 1. Uczestnik ma za zadanie w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 w komentarzu pod postem W komentarzu pod tym postem oznacz jedną osobę i opisz Waszą relację trzema emotkami.
 2. Uczestnik musi dodatkowo oznaczyć w komentarzu w terminie wskazanym w § 1 ust. 3, pod postem ogłaszającym konkurs na stronie organizatora, jedną osobę.
 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik oraz osoba oznaczona muszą zaobserwować stronę I COAL YOU. w serwisie Instagram lub polubić profil I COAL YOU. w serwisie Facebook.
 4. Uczestnik może oznaczyć w jednym komentarzu tylko jedną osobę, a liczba publikowanych komentarzy z oznaczeniem przez jednego Uczestnika jest nielimitowana.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Konkurs wygrywa osoba, które według jury umieściła najciekawszy komentarz w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 (dalej: „zwycięzca”).
 • 4 Nagroda
 1. W konkursie przewidziano jako nagrodę 2 elementy biżuterii – bransoletka basic medium dla dwóch osób, wybranych spośród komentarzy na każdej platformie.
 2. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody zwycięzcy niezwłocznie w wybranej przez siebie formie na adres do doręczeń wskazany przez zwycięzców na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. Koszt dostawy za pośrednictwem InPost (paczkomatów) nagrody pokrywa w całości organizator.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się prawa do nagrody, bez prawa do żądania ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego.
 6. Zwycięzca ma obowiązek zgłosić się w ciągu 48 h od ogłoszenia wyników konkursu poprzez wysłanie na adres mailowy: kontakt@icoalyou.com na stronie organizatora z następującymi danymi:
  1. numer paczkomatu,
  2. numer telefonu,
  3. adres mailowy.
 7. W wiadomości, o której mowa w ust. 8 zwycięzcy muszą dopisać oświadczenie w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie organizowanym przez I COAL YOU. w celu odbioru nagrody.”
 • 5 Zasady odpowiedzialności
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagram;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagram kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagram.
 • 6 Prawa autorskie
 1. Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik:
  1. odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń,
  2. udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
   1. utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
   2. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
 1. wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub jego egzemplarzy;
 2. rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w § 3 ust. 2, w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
 1. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook i Instagram pod adresem facebook.com/icoalyou oraz www.instagram.com/icoalyou/
 • 6 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu jest Organizator. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: kontakt@icoalyou.com
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko lub nick, z którego korzysta uczestnik konkursu, b) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon
 6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: kontakt@icoalyou.com
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail kontakt@icoalyou.com
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska lub nick’u w celu informowania o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.
 • 7 Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: smolinfish@gmail.com i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/icoalyou i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2021 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.facebook.com/icoalyou.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl